Tegs Byagårdsförening

 

Föreningens namn är Tegs Byagårdsförening

Föreningen har till ändamål att, inom Östteg och Ön i Umeå kommun, verka för bevarandet av det gamla bondesamhällets byggnadshistoria och kultur från äldre tider.

Föreningens styrelse består av:

  • 1 ordförande
  • 1 vice ordförande
  • 3 övriga ledamöter
  • 2 suppleanter

Styrelsen har sitt säte på Teg i Umeå kommun

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar i alla ärenden om inte annat föreskrivs i stadgarna. Styrelsen ska:

  • verkställa av föreningen fattade beslut
  • handha föreningens ekonomiska angelägenheter och låta föra räkenskaper
  • till årsmötet avge årsredovisning och verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

Fastigheten som ligger på Långgatan 26 på Teg, och den närliggande marken,  har donerats till Tegs Byagårdsförening av ägarinnan Anna-Lisa Sandström. Anna-Lisa Sandströms önskan var att värna om bondekulturen samt att gården ska kunna vara en mötesplats för både gamla och unga på Teg.

Styrelsens förhoppning är att Tegs Byagårdsförening ska komma att utvecklas till en levande förening med många aktiva medlemmar och många aktiviteter.

Föreningen är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund sedan 2005. Cirka 80 familjer har löst medlemskap i föreningen.

För varje år upprättas en verksamhetsplan som består i de olika aktiviteterna som ska utföras på gården och området omkring gården varje år. Det handlar både om långsiktiga åtgärder som upprustning av själva gården, logen och ladugården som finns och som förvaltas av Byagårdsföreningen, men det handlar också om tillfälliga insatser som städning utvändigt och diverse markarbeten.